Innowacja

Innowacyjny sposób nauczania przedmiotów przyrodniczych wykorzystując język angielski i ITC

– Projekt europejski ERIS. Współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Realizacja projektu Edu-Arctic

Multimedia i edukacja – czyli nowoczesne technologie, które pozwalają naszym uczniom na kontakt ze środowiskiem naukowym

20171018_124011Interdyscyplinarność i digitalizacja to jedne z głównych założeń współczesnej edukacji, która nastawiona jest na kształtowanie umiejętności pozwalających dzieciom i młodzieży lepiej zrozumieć otaczający ich świat. Nasza szkoła idąc z duchem czasu wdraża coraz to nowsze innowacje i przystępuje do projektów, które mają na celu zwiększyć prestiż i efektywność kształcenia. Wyrazem aktywności na tej płaszczyźnie jest przystąpienie do międzynarodowego projektu ERIS, mającego na celu poszerzenie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, co odbywa się dzięki lekcjom online prowadzonym przez naukowców. Głównym założeniem jest zapoznanie ucznia z innymi formami kształcenia, nauka wyszukiwania, selekcjonowania i syntezowania treści oraz rozwijanie możliwości i kompetencji językowych. Wykłady prowadzone w języku angielskim stanowią prawdziwe wyzwanie, jednak dzięki nim młodzież ma możliwość zbliżyć się do świata nauki i poznać specyfikę pracy prawdziwych badaczy, którzy osobiście relacjonują przebieg własnych badań i opierając się na faktach naukowych pozwalają zgłębić tajemnicę wielu zagadnień przyrodniczych. Żywy kontakt ze środowiskiem naukowym wpływa na rozwój postaw i zainteresowań wśród uczniów, którzy dzięki takim działaniom pragną jeszcze 20171018_123918intensywniej eksplorować świat i poznawać to, co dotychczas stanowiło dla nich zagadkę. Młodzi uczestnicy za pośrednictwem wirtualnych spotkań z ekspertem mogą czuć, że stanowią część dużej społeczności, jaką tworzy młodzież z wielu różnych krajów, co jest dodatkowym atutem projektu, któremu patronują Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet w Bukareszcie oraz Uniwersytet w Wersalu.

Z dumą obserwujemy poczynania naszych uczniów i pragniemy, by rozwijając skrzydła swoich możliwości chcieli wzbić się ponad przeciętność, osiągając sukcesy w szkole i poza nią. Wierzymy, że podjęte inicjatywy przyczynią się do realizacji wspólnie obranych celów i poszerzą horyzonty.

20161020_082315

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

DLA UCZNIÓW

I ETAPU EDUKACYJNEGO – KLASY I

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Odyseusze kodowania

Nauczanie programowania opartego na projekcie nowej podstawy programowej

kształcenia informatycznego

Innowacja realizowana będzie przez nauczyciela nauczania zintegrowanego w klasie I roku szkolnego 2016/2017 (II -2017/2018, III-2018/2019) na zajęciach. Realizowany będzie program nauczania zamieszczony w  szkolnym wykazie programów nauczania. Forma zajęć będzie atrakcyjna, łącząc nowoczesną formę nauki z zabawą. Zróżnicowane tematy rozbudzą w uczniach ciekawość do nauki. Programowanie na tym etapie edukacyjnym nie wymaga wykorzystania komputera na każdych zajęciach. Podczas zajęć komputerowych realizowane będą treści z podstawy programowej, a korelacja międzyprzedmiotowa polegać będzie na wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności nabytych podczas zajęć z innych przedmiotów oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas obu zajęć. Programowanie jest bowiem  nauką rozwiązywania problemów, rozwijaniem myślenia analitycznego i twórczego procesu. Kompetencje komputacyjne i elementy programowania uczniowie nabywać będą tworząc plansze i schematy, uczestnicząc w eksperymentach,  grając w gry planszowe, budując z klocków,  w grach i zabawach,  a także korzystając z ciekawych aplikacji dostępnych na urządzeniach mobilnych i komputerach rozwijających kompetencje, które chcemy rozwijać. Nabyte umiejętności na tym etapie ułatwią naukę programowania w późniejszym wieku.

CAM01281     CAM01287     CAM01151

20161018_082547 20161018_082553 20161020_082945

 

20150520_080128.jpgINNOWACJA PEDAGOGICZNA

DLA UCZNIÓW II ETAPU EDUKACYJNEGO –  KLASY IV

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Daj angielskiemu „lubię to”

Give English „like it”

Nowatorska forma zajęć przyczyni się do znaczącego pogłębienia znajomości języka angielskiego oraz zmotywowania uczniów do samodzielnej nauki poprzez uświadomienie wszechobecności języka angielskiego  we współczesnym świecie. Zakłada się, że w trakcie realizacji innowacji uczniowie nabędą umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii.  Dodatkowo ITC  będzie narzędziem wspierającym ucznia  i nauczyciela  w procesie nauki języka angielskiego. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji i  zainteresowań dzięki nowoczesnym,  atrakcyjnym formom  i metodom aktywizującym. Pozwolą one na doskonalenie wiadomości i umiejętności kompetencji językowych, przełamywanie barier językowych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie swoich mocnych stron. Innowacja międzyprzedmiotowa pozwoli uczniom na łączenie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin a w przyszłości przyniesie efekt  uniwersalny. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli będą mieć możliwość  odkrycia drzemiącego w nich potencjału twórczego. Nabyte umiejętności językowe pozwolą na łatwiejsze i szybsze odnalezienie się w nowoczesnym świecie  w perspektywie społeczno – zawodowej zwiększając szansę na osiągnięcie sukcesu poprzez świadome wybieranie właściwego kierunku rozwoju.  Stosując innowację międzyprzedmiotową uczniowie pracują  w oparciu o cele, ucząc się myśleć – samodzielnie, krytycznie i nieszablonowo.  Zachęcani będą do stosowania rozwiązań oryginalnych i efektywnych zarazem. Działaniem nauczycieli będzie stawianie   przed    nimi  wyzwania, które  wymagają łączenia w praktyce wiedzy  i wyobraźni, nauki i sztuki, działań i umysłów, pasji i zaangażowania.

Innowacja realizowana będzie przez nauczyciela języka angielskiego panią mgr Agnieszkę Uzdowską na języku angielskim oraz panią mgr Reginę Kawicką – Szkoda na zajęciach komputerowych w klasach piątych. Dodatkowo w wymiarze 1 godziny tygodniowo będzie odbywało się kółko prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego. Forma zajęć pozalekcyjnych będzie atrakcyjna, łącząc nowoczesną formę nauki z zabawą. Zróżnicowane tematy dotyczące krajów Wielkiej Brytanii rozbudzą w uczniach ciekawość do nauki języka, poznawania kultury, a może w przyszłości do odwiedzenia tego kraju.

STRONA INNOWACJI

20150520_100609        20150520_101132      20150520_100432

 

20170216_084120INNOWACJA PEDAGOGICZNA

DLA UCZNIÓW

II ETAPU EDUKACYJNEGO –  KLASY IV

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Koduj dla Lędzin

Nauczanie programowania opartego na projekcie nowej podstawy programowej

kształcenia informatycznego

   Innowacja realizowana będzie przez nauczyciela panią mgr Reginę Karwicką – Szkoda na zajęciach komputerowych w klasach czwartych a następnie w kolejnych latach.  Forma zajęć pozalekcyjnych będzie atrakcyjna, łącząc nowoczesną formę nauki z zabawą. Zróżnicowane tematy rozbudzą w uczniach ciekawość do nauki i zaktywizują do aktywnej postawy wobec technologii i Internetu. Uczniowie podczas zajęć będą zajmować się różnymi sytuacjami problemowymi, przedstawianymi w sposób opisowy, następnie tworzą i implikują z nich działania, które będą w postaci programów lub czynności wykonywanych w innych programach. Rozwijają w ten sposób myślenie komputacyjne stosując je do różnorodnych sytuacji problemowych. W sieci poszukują informacji i dokonuje ich  selekcjonowania, określają ich  przydatność w rozwiązywaniu stawianych zadań i problemów, prezentacją stworzone przez siebie prace. Pracują na zajęciach indywidualnie lub zespołowo. Rozwijają umiejętności pracy zespołowej, wzajemnego szacunku i nabywania kompetencji informatycznych. Nowatorska forma zajęć przyczyni się do znaczącego pogłębienia znajomości środowiska programisrtycznego oraz zmotywuje uczniów do samodzielnej nauki poprzez uświadomienie wszechobecności wykorzystywania programowania we współczesnym świecie. Zakłada się, że w trakcie realizacji innowacji uczniowie nabędą umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, zrozumienia jej mechanizmów powstawania a zarazem twórczego podejścia do nauki jak również umiejętności zastosowania i wykorzystania w innych dziedzinach życia.  Dodatkowo nauka programowania  będzie narzędziem wspierającym ucznia  i nauczyciela  w procesie nauki innych przedmiotów obowiązkowych na etapie edukacyjnym szkoły podstawowej.

20161010_091927          20170102_100153       20161010_092817

20161018_131914 20161020_083040 20161201_121130

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

DLA UCZNIÓW

ROZWIŃ SKRZYDŁA – BĄDŹ ORŁEM

Szkoła jako środowisko różnych osobowości jest miejscem, gdzie na co dzień spotykają się ze sobą uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. O osiągnięciach i samopoczuciu każdej z osób (szczególnie uczniów), decydują wzajemne relacje i kompetencje. Z myślą o nich organizowane są działania dydaktyczne i wychowawcze, aby nie tylko przekazać wiedzę, ale też pomagać i wspierać w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów.

Uczniowie charakteryzują się zróżnicowanym poziomem wiedzy i umiejętności: od wysokiego, poprzez średni do słabego. W opinii nauczycieli, wielu spośród tych ostatnich posiada duży potencjał, by poprawić swoje wyniki i się rozwinąć. Aby jednak dotrzeć do tych, którzy nie interesują się nauką, stracili motywację do niej i niechętnie angażują się w życie szkoły, potrzeba współdziałania ze strony nauczycieli, rodziny oraz akceptacji ze strony samych uczniów. To z myślą o nich, w roku kanonizacji Jana Pawła II został zainicjowany w naszej szkole program wspierania młodych, pod nazwą „Rozwiń skrzydła – bądź orłem” z papieskim przesłaniem „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

Propozycja skierowana jest do uczniów klas IV-VI, których średnia ocen na pierwsze półrocze nie przekroczyła 3,5. Osoby, które na koniec roku szkolnego uzyskają największy przyrost średniej, zostają w szczególny sposób nagrodzone. Dzięki tak zaplanowanemu działaniu ze strony nauczycieli, uczniowie wzmacniają wiarę w swoje możliwości i rozwijają swój potencjał, dostrzegając przy tym korzyści płynące z procesu dydaktycznego. W dalszej perspektywie, działania te mają przyczynić się do osiągnięcia sukcesów i dobrego wyboru drogi życiowej. Z tego też powodu, uczeń powinien być przedmiotem szczególnej troski nauczyciela, ponieważ każdy może osiągnąć sukces. Jako pedagodzy powinniśmy wspierać go w tym dążeniu, poświęcając mu w procesie wychowania większą uwagę. Mamy ku temu duży wachlarz możliwości, począwszy od indywidualizacji procesu nauczania, pobudzania i motywowania do pracy, po współdziałanie z rodzicami  w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

DLA UCZNIÓW

KLAS I – VI

Z  ZAKRESU  BEZPIECZEŃSTWA

„BEZPIECZNIE,  ZDROWO  I  POMYSŁOWO”

SP 3 Lędziny 041Głównym celem  jest przygotowanie dziecka w wieku szkolnym do bezpiecznego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości, przekazanie dzieciom wiadomości o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie, jak unikać sytuacji mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia oraz jak wezwać specjalistyczną pomoc i udzielić pomocy innym osobom będącym w sytuacji zagrożenie życia lub zdrowia. Stworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, szkoły bez przemocy, aktywnej, kreatywnej i nowoczesnej.   W ramach projektu „Bezpieczna Przerwa” celem podniesienia bezpieczeństwa dzieci w szkole, uczniowie klas piątych i szóstych  organizują zabawy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej na korytarzu szkolnym w czasie długich przerw międzylekcyjnych. Równolegle wprowadzany został także PROJEKT „6+6” , który powstał na bazie doświadczeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a którego głównym celem jest zapewnienie opieki uczniom sześcioletnim w czasie przerw międzylekcyjnych przez uczniów klas szóstych.  Trzecim projektem, realizowanym w ramach działań innowacji pedagogicznej, jest „Śniadanie z KLASĄ”. W czasie drugiej przerwy międzylekcyjnej uczniowie wspólnie jedzą śniadanie w sali lekcyjnej. Projekt zapewnienia uczniom spożywanie posiłków w spokoju  oraz pozwala nauczycielowi na dokonanie kontroli, czy uczniowie regularnie przynoszą śniadania oraz napoje.

SP 3 Lędziny 003   SP 3 Lędziny 009    SP 3 Lędziny 023

Top
Wielkość czcionki
Kontrast