Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ (wersja PDF)

DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

 1. J. CH. RUBERGA W LĘDZINACH

 Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
  W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
 2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

 Cele i zadania świetlicy

 1. Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki dydaktyczno-wychowawczej i racjonalnego odżywiania.
 2. Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej, udzielanie pomocy w odrabianiu prac domowych, pomoc uczniom nie nadążającym za programem szkolnym.
 3. Kształtowanie właściwej postawy moralnej, wyrabianie właściwych cech charakteru.
 4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, zgodnie z ich potrzebami oraz indywidualnymi możliwościami rozwojowymi.
 5. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania w domu, szkole i swoim środowisku.
 6. Rozwijanie poczucia godności, uczciwości, przyjaźni i życzliwości wobec innych ludzi.
 7. Rozwijanie u wychowanków samorządności i samodzielności oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.
 8. Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na świeżym powietrzu.
 9. Kształtowanie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów BHP.
 10. Prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków, wychowawcami,  oraz pedagogiem szkolnym.

 Założenia organizacyjne.

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie od godz. 700 do godz. 1700.
 2. Zapisy uczniów do świetlicy odbywają się na podstawie deklaracji, którą wypełniają rodzice/opiekunowie prawni i składają ją wychowawcom świetlicy do końca września.
 3. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
 4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 5. Dzieci zapisane na obiady, przebywające w świetlicy spożywają obiad o godzinie 1120 oraz 1220 (w czasie trwania długich przerw obiadowych). Pozostałe dzieci spędzają czas na przerwie, na korytarzu szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego.

W tym czasie wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej.

Wychowankowie świetlicy

 1. Do świetlicy uczęszczają dzieci zapisane przez rodziców lub
  opiekunów na podstawie deklaracji.
 2. Uczeń przebywa w świetlicy w godzinach uzgodnionych z rodzicami/opiekunami według harmonogramu pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.
 3. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie uczęszczający do świetlicy zobowiązani są zgłosić się do wychowawcy grupy.
 4. Uczeń nie może sam wychodzić bez zgody wychowawcy ze świetlicy na teren szkoły, boiska szkolnego, toalety, do domu.
 5. Do domu uczniowie mogą wychodzić z rodzicami/opiekunami lub osobami upoważnionymi przez nich (deklaracja), a także sami na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów w deklaracjach lub zaświadczeniach (w szczególnym przypadku).
 6. Dzieci przebywające w świetlicy zobowiązane są przestrzegać zasad BHP:
 • nie biegają, nie ślizgają się po podłodze,
 • na terenie szkoły pod nadzorem wychowawcy nie oddalają się od grupy i od nauczyciela,
 • nie dewastują pomieszczenia świetlicy oraz pomocy dydaktycznych.
 1. Uczniowie przestrzegają zasad współżycia w grupie:
 • nie używają brzydkich słów,
 • nie przezywają kolegów,
 • w kontaktach z nauczycielem i kolegami pamiętają o słowach dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję,
 • nie przeszkadzają innym dzieciom w zabawach,
 • nie zaczepiają kolegów, nie biją się z nimi (wszelkie spory zgłaszają wychowawcy),
 • nie zabierają bez pytania przedmiotów, które należą do innego dziecka i wychowawcy świetlicy.
 1. Dyżurni wybierani są raz na tydzień, mają obowiązek dbania o ład i porządek na świetlicy.
 2. W świetlicy prowadzony jest system punktowy oceny z zachowania. Punkty dodatnie oraz ujemne przyznawane są adekwatnie do zachowania uczniów. Pod koniec każdego semestru, 10 osób z najwyższą liczbą punktów zostaje nagrodzona.
 3. Jeżeli uczeń uczęszczający na zajęcia do świetlicy szkolnej nie reaguje na upomnienia nauczyciela, punkty ujemne nie przynoszą efektów, to w tym wypadku wychowawca ma za zadanie wpisać uwagę negatywną danemu uczniowi do klasowego dziennika uwag zgodnie z WSO.
 4. Jeżeli uczeń przebywający na świetlicy szkolnej nie przestrzega norm współżycia w grupie, swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla siebie i innych dzieci, żadne podjęte środki przez nauczyciela nie działają, ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci uczeń ten, może zostać zawieszony lub wypisany z zajęć w świetlicy.
 5. Uczniowie, którzy nie ukończyli lekcji przedmiotowych będą wypraszani z zajęć świetlicowych i ze stołówki szkolnej.
 6. Dzieci uczęszczające do świetlicy dbają o porządek, szanują gry, przybory do zajęć, zabawki, książki, sprzęt sportowy.
 7. W razie zniszczenia wyposażenia świetlicy przez wychowanków w konsekwencji zostają wzywani rodzice lub opiekunowie prawni danego dziecka.
 8. Do świetlicy mogą uczęszczać również uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, uczniowie którzy po zakończeniu lekcji czekają na inne zajęcia, a także uczniowie, którzy przyszli do szkoły wcześniej i czekają na zajęcia lekcyjne.
 9. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
 10. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę;
 • Świetlicowe punkty dodatnie;
 • Uwaga pozytywna w klasowym dzienniku uwag;
 • Pochwała przekazana rodzicom/opiekunom;
 • Drobny upominek np.: naklejka.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów;
 • Świetlicowe punkty ujemne;
 • Uwaga negatywna w klasowym dzienniku uwag;
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie);
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy;
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły;
 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

Dokumentacja świetlicy

 • Roczny plan pracy opiekuńczo–wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego;
 • Plan pracy świetlicy szkolnej z podziałem na miesiące;
 • Tygodniowy rozkład zajęć;
 • Ramowy rozkład dnia;
 • Dziennik zajęć;
 • Deklaracje- Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej;
 • Półroczne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej;
 • Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy a uczniami;
 • Strona internetowa – szkolna (systematycznie uzupełniana);
 • Regulamin świetlicy.

Opracowała:
nauczyciel-wychowawca świetlicy
mgr Katarzyna Czubak

ŚWIETLICA W SP NR 3 LĘDZINY – PREZENTACJA

ZAPISY DO ŚWIETLICY

DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM.J.CH. RUBERGA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ UCZĘSZCZAJĄCEGO DO KLASY PIERWSZEJ.DOC
DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ UCZĘSZCZAJĄCEGO DO KLASY PIERWSZEJ.PDF
DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY.DOC
DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY.PDF

Top
Wielkość czcionki
Kontrast