Biblioteka

 HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 – SZCZEGÓŁY

Biblioteką opiekują się  mgr Agata Kruszyńska oraz mgr Ewelina Hrzibek.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom w roku szkolnym  (wersja PDF).

biblioteka

1. Podręczniki do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego dla klas I, II, III oraz podręczniki dla klas IV-V szkoły podstawowej są własnością szkoły.
2. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczane uczniom na początku września. O kolejnych terminach wypożyczeń i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decydują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy klas IV-V w porozumieniu z nauczycielami-bibliotekarzami. Podręczniki dla klas IV-V wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego i należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru i zwrotu poszczególnych części podręczników. Protokoły będą przechowywane w bibliotece szkolnej.
3. Szkoła podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru, który będzie przechowywany w bibliotece szkolnej.
4. Zasady użytkowania wypożyczonych podręczników:
a.) Czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych im materiałów bibliotecznych;
b.) W przypadku stwierdzonych uszkodzeń lub braków w podręcznikach fakt ten powinien być zgłoszony nauczycielom-bibliotekarzom;
c.) Podręczniki należy obłożyć;
d.) Zabrania się pisania, rysowania, zaginania i wyrywania kartek w podręcznikach;
e.) Uczeń wykonuje ćwiczenia tylko w materiałach ćwiczeniowych;
f.) Podręczniki należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwie stanie, umożliwiającym dalsze ich użytkowanie.
5. Postępowanie z podręcznikami w przypadku przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki w naszej szkole.
6. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem/materiałami edukacyjnymi. Zgubienie lub zniszczenie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia nowego kompletnego podręcznika/zestawu edukacyjnego.
7. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza zwykłe użytkowanie, bądź jego zniszczenia, rodzice zobowiązani są do:
a.) Zwrotu kosztów podręcznika w przypadku podręcznika do zajęć z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe MEN a cenę podręcznika określa właściwy minister oświaty;
b.) Odkupienia kompletnego podręcznika zakupionego z dotacji celowej (dotyczy podręczników dla klas IV-V oraz podręczników do języka angielskiego dla klas I-III i IV-V). Podstawa Prawna: Art.22 ak ust.3 pkt 2 i ust.4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw

Oświadczenie rodziców/opiekunów uczniów przyjęcia do wiadomości postanowień regulaminu wypożyczeń podręczników/materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach:

Biorę odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez moje dziecko podręczniki będące własnością biblioteki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach oraz przyjmuję do wiadomości postanowienia regulaminu. Rodzice opiekunowie uczniów klasy………………

Top
Wielkość czcionki
Kontrast