DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 • Wstęp 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga  w Lędzinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  

https://sp3ruberga.edu.plzgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 

 Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach  https://sp3ruberga.edu.pl

 • Daty publikacji i aktualizacji 
 • Data publikacji strony internetowej – 19.11.2016 r.
 • Strona aktualizowana jest na bieżąco. 
 • Status pod względem zgodności z ustawą 

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest częściowo zgodna 

–  zgodna pod względem technicznym w zakresie:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość pomniejszenia liter
 • podświetlane linki
 • podkreślone linki
 • mapa strony
 • nawigacja klawiaturą
 • skala szarości
 • jasne tło

–  częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej: 

 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie); 
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie; 
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. 

 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe 
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Pod adresami: 
https://bip.sp3ledziny.finn.pl

dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach

43-143 Lędziny ul. Hołdunowska 13

Tel. 32/ 216 75 24  – sekretariat  – dyrektor 

E-mail: sp3ruberga@op.pl 

 1. Pod adresem http//sp3ruberga.edu.pl/kontakt dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej. 
 2. Pod adresem hattps://bip.sp3ledziny.finn.pl oraz htpp://sp3ruberga.edu.pl/kontakt  dostępny jest numer telefonu 32/ 216 75 24, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej. 
  Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 
 3. Informacje na temat procedury odwoławczej 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach dokłada wszelkich starań, aby dostępność  i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1. 

 • Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 
https://www.rpo.gov.pl/pl
 • Dostępność architektoniczna 

Parter budynku nie jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się od strony ulicy (wejście po schodach) i od strony parkingu (przez szatnię) – można skorzystać                   z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach w szatni lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 32/ 216 75 24. 

Budynek nie jest wyposażony w windę. 

Na parkingu szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

 • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

     Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

Top
Wielkość czcionki
Kontrast