STYPENDIA SZKOLNE

O G Ł O S Z E N I E

 

                                STYPENDIA SZKOLNE 2019/2020

 

Urząd Miasta Lędziny – Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia informuje, iż  od 2 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020 (do pobrania bezpośrednio w Wydziale lub ze strony internetowej miasta www.ledziny.pl

w zakładce: Miasto/Edukacja/Stypendia szkolne,  gdzie dostępny jest również Regulamin udzielania pomocy materialnej.

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe, które zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej nie może przekroczyć 528,00 zł. netto na osobę w rodzinie.

Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny – zaświadczenie albo oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.
Wnioski wraz z  załącznikami należy składać  w Wydziale Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia

(I piętro, pokój 109) codziennie w godzinach pracy Urzędu: w terminie do dnia 16 września 2019r.

a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019r.

Wnioski bez wymaganych załączników oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Top
Wielkość czcionki
Kontrast