EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty zamieszczonymi na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Informacje OKE czytaj

Informator OKE o egzaminie ósmoklasisty czytaj

Ważne terminy

do 30 września Szkoła ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
do 30 września Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji:

a.wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu

b.(od 2022 r.) wskazującej przedmiot do wyboru, z którego uczeń przystąpi do egzaminu

c.informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również do egzaminu z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

do 15 października Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

 

nie później niż do 20 listopada

 

Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.

Wciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

 

do ok. 15 stycznia

 

Rodzice składają pisemną informację o zmianie/zmianach w deklaracji złożonej do 30 września.

 

do ok. 15 stycznia

 

Złożenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła (patrz sekcja I pkt 6 Informatora).
do ok. 30 marca

 

Rodzice przekazują dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego przedmiotu –dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
druga połowa kwietnia

 

Termin główny egzaminu ósmoklasisty.
pierwsza połowa czerwca

 

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty
tydzień przed zakończeniem roku

szkolnego

 

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

 

dzień zakończenia roku szkolnego

 

Wraz ze świadectwem uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

Top
Wielkość czcionki
Kontrast